Goi mailako heziketa zikloak


Mekatronika Industrialeko goi mailako teknikaria.

1. TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA

Mekatronika Industrialeko goi mailako teknikariaren titulua elementu hauek identifikatzen dute:

 • Izena: Mekatronika industriala.
 • Maila: Goi Mailako Lanbide Heziketa.
 • Iraupena: 2.000 ordu (bi ikasturte, enpresa batean egin beharreko praktikak barne ( Bertako enpresetan, Atzerrian Erasmus programan eta Hezibi).
 • Lanbide arloa: Instalatze eta Mantentze lanak.
 • Europako Baliokidea, European Qualification Framework: Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5).
 • Goi-mailako hezkuntzako kualifikazioen Espainiako esparruan duen maila: 1. maila, goi-mailako teknikaria.

2. LANBIDE PROFILA ETA LANBIDE INGURUNEA

2.1. Gaitasun orokorra

Titulu honen gaitasun orokorra sistema mekatroniko industrialak konfiguratu eta optimizatzea da, bai eta haien muntaketa eta mantentze-lanak planifikatu, gainbegiratu eta/edo gauzatzea ere, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena errespetatzeko protokoloei jarraituz.

2.2. Lanbide ingurunea

Titulu hori lortzen duten pertsonek nagusiki pribatuak diren enpresetan egiten dute lan; enpresa horiek proiektuak garatzen dituzte, sistema mekatronikoen muntaketa eta mantentze-lanak kudeatzen eta gainbegiratzen dituzte, edo makineria, tresneria industriala eta linea automatizatuak instalatzen dituzte, bere kontura edo besteren kontura.

Okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioak mantentzeko prozesuak planifikatzeko eta programatzeko teknikaria.
 • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioen muntaia-taldeko burua.
 • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioen mantentze-taldeko burua.

Ziklo honetan ETHAZI metodoa erabiltzen da, erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza aplikatuz.

Eredu hirueledunean izartxoa (*) duten moduluak ingelesez egiten dira. Aukera honek, interesaturik egonez gero, Erasmus bekaren esleipena bermatuko du.
EMAN PAUSO BAT AURRERA ETA ANIMATU!

Instalazioa eta mantentze-lanak

1. MAILA
MODULUAK Orduak
Sistema pneumatikoak eta hidraulikoak * 132
Sistema elektrikoak eta elektronikoak 132
Makina-elementuak 99
Fabrikazio-prozesuak 165
Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa* 132
Sistemen integrazioa 231
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 99
GUZTIRA 990

2. MAILA
MODULUAK Orduak
Sistema mekanikoak 160
Sistema mekatronikoen konfigurazioa 160
Mantentze-lanen eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa 100
Sistema mekatronikoen simulazioa 80
Mekatronika industrialeko proiektua * 50
Enpresa eta ekimen sortzailea * 60
Ingeles teknikoa 40
Lantokiko prestakuntza 360
GUZTIRA 1010

Gizarteratzeko goi mailako teknikaria.

1. TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA

Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikariaren titulua elementu hauek identifikatzen dute:

 • Izena: Gizarte Integrazioa.
 • Maila: Goi-mailako Lanbide Heziketa.
 • Iraupena: 2.000 ordu (bi ikasturte, enpresa batean egin beharreko praktikak barne (Bertako enprese tan, Atzerrian Erasmus programan eta Hezibi).
 • Lanbide-arloa: Gizarte eta Kultura Zerbitzuak.
 • Europako Baliokidea, European Qualification Framework: Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5).
 • Goi-mailako hezkuntzako kualifikazioen Espainiako esparruan duen maila: 1. maila, goi-mailako teknikaria.

2. LANBIDE PROFILA ETA LANBIDE INGURUNEA

2.1. Konpetentzia orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra gizarteratzeko parte-hartzeak programatzea, antolatzea, ezartzea eta ebaluatzea da, horretarako estrategia eta teknika espezifikoak aplikatuta, aukera-berdintasuna sustatuta, eta, uneoro, hartzaileekiko errespetuz jokatuta eta haientzat zein profesionalarentzat ingurune seguruak sortzen direla bermatuta.

2.2. Lanbide ingurunea

Profesional honek pertsonei zuzendutako zerbitzu-sektorean egiten du lan: asistentziaren arloan, etxeko kudeaketako laguntzaren arloan eta laguntza psikosozialaren arloan. Era berean, gizarte-zerbitzuko sektorean egiten du lan: gizarte-desabantailan dauden kolektiboei eta pertsonei zuzendutako arreta psikosozialeagizarte-bitartekaritzan, lan-munduratzearen arloan eta aukera-berdintasunaren sustapenean. Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Gizarte-prebentzioko eta gizarteratzeko programetako teknikaria.
 • Askotariko egoitza-ekipamenduetako hezitzailea.
 • Familiako langilea.
 • Tutoretzako laguntzailea.

Gizarte eta kultura zerbitzuak

1. MAILA  
MODULUAK Orduak
Gizarte esku-hartzearen testuingurua 99
Bizikidetza-unitateentzako arreta 165
Autonomia pertsonalaren sustapena 198
Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak 165
Gizartean esku hartzeko metodologia. 132
Gizarte-trebetasunak 132
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99
GUZTIRA 990

2. MAILA
MODULUAK Orduak
Gizarteratzea eta laneratzea 200
Bitartekaritza komunitarioa 120
Hezkuntzan esku-hartzeko babesa 120
Lehen laguntzak 60
Gizarteratzeko proiektua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360
GUZTIRA 1370